Inspecties         .

Inspectie elektrotechnische installaties wettelijk verplicht

Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders wettelijk verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.


Inspectie (NEN-3140) en de Arbo-wet.
In verband met de veiligheid van uw collega's, medewerkers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid (denk ook aan uw ketenaansprakelijkheid) bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten controleren, dit om de risico’s van brand, elektrocutie of ander letsel c.q. schade zoveel mogelijk uit te sluiten.


Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

                                      NEN 3140 bestaat in principe uit drie onderwerpen:
                                      - Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
                                      - Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
                                      - Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over       
                                       de veiligheid.

Elektrische installaties.
Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwame persoon, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het 'gunstigste' geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in uw bedrijf of organisatie stil te leggen. Het lijkt er op dat ook verzekeringsmaatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan.
Naast het laten uitvoeren van inspecties bent u ook verplicht een installatieverant woordelijke en een werkverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen. De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties, de laatstgenoemde geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden Beide taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd.
Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.

Wist u dat uw aansprakelijkheid vér reikt? Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt u verantwoordelijk gesteld. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van installaties (elektriciteit & gas). Hebt u een beheerder in dienst voor het onderhoud van woningen, dan is de beheerder verantwoordelijk.

De risico-inventarisatie leidt tot een onderbouwd inspectiebeleid..
Voor de uitvoering van inspecties hanteert Elektrotechniek Hampsink een kwaliteitssysteem zoals dat door de KEMA en de Arbeidsinspectie is opgesteld. Dit systeem behelst de volgende fasegewijze aanpak:

1. Vaststellen omvang installatie
2. Vaststellen van toepassing zijnde normen
3. Vaststellen visuele inspecties, metingen en beproevingen
4. Controle op aanwezigheid c.q. volledigheid tekeningen
5. Definiëring van de onderdelen
6. Benoeming relevante voorschriften
7. Inspecties aan de hand van genormaliseerde checklists
8. Schriftelijk inspectierapport met aanbevelingen
9. Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk mondeling gemeld
10. Her-inspectie vindt plaats nadat de tekortkomingen ongedaan gemaakt zijn
11. Certificering na positief resultaat van her-inspectie
12. Periodiek toezichtcontrole
Wilt u meer informatie over de inspectie van uw laagspanningsinstallatie conform de NEN 3140 neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij sturen u graag een voorstel toe. Wij hanteren voor de prijsstelling een intern protocol waarbij de prijzen worden gebaseerd op basis van de gegevens van de installatie of, bij onvoldoende gegevens, op basis van m2 BVO (bruto vloer oppervlak). Deze inspectie kan indien gewenst gecombineerd met andere keuringen worden uitgevoerd.
Elke inspectie is uniek
- in werkzaamheden,
- uitvoering en wensen,


Elektrotechniek Hampsink is een gecertificeerd bedrijf en kan deze keuring en inspectie uitvoeren, geheel volgens de wettelijke normen. Wij werken met deskundige mensen, die zo werken dat uw bedrijfsproces zo min mogelijk wordt verstoord. Diverse combinatiekeuringen zijn mogelijk, vraag naar de mogelijkheden!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen per mail: info@hampsink.nl of bellen met 0541-513081.
Elektrotechniek Hampsink Oldenzaal B.V.
Plafond en Wand
Bezoekadres: Helmichstraat 37-3  Oldenzaal. Parkeerterrein oprijden Hal 3 
Tel: 0541-513081   E-mail: info@hampsink.nl
Postadres: Berkstraat 22A, 7572 CB Oldenzaal